REGULAMIN-KONKURSU_PL– do pobrania

ZAŁĄCZNIKI_A_PL – do pobrania


COMPETITION_REGULATIONS_EN – click to download

APPENDAGES_A_EN – click to download


 

 

REGULAMIN KONKURSU

NA OPRACOWANIE
SCENARIUSZA KREATYWNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-KULTURALNEGO WRAZ Z KONCEPCJĄ URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNĄ PARKU EDUKACYJNEGO „AKADEMIA BAJKI” W PACANOWIE

PACANÓW, maj 2015 r.

logo pasek

 

ZAMAWIAJĄCY I ORGANIZATOR

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

PRZY UDZIALE:

Stowarzyszenie Architektów Polskich o. Kielce

  Spis Treści

 1. ZAMAWIAJĄCY I ORGANIZATOR KONKURSU
 2. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA
 1. HARMONOGRAM
 1. OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU
 2. ZAKRES KOMPLETNEGO PROJEKTU
 1. WYMAGANIA JAKIE MUSI SPEŁNIĆ UCZESTNIK KONKURSU
 2. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
 3. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ORGANIZATORA Z UCZESTNIKAMI KONKURSU, PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ, DOKUMENTÓW I UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ
 4. ZAKRES RZECZOWY, FORMA OPRACOWANIA ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH W I I II ETAPIE KONKURSU
 5. OTWARCIE PRAC KONKURSOWYCH, SZYFROWANIE ORAZ OCENA PRAC KONKURSOWYCH NA I I II ETAPIE KONKURSU. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
 6. SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO
 7. RODZAJ I WYSOKOŚĆ NAGRÓD
 1. Postanowienia dotyczące przejęcia autorskich praw majątkowych
 1. Postanowienia istotne dla zamawiającego i zapisy przyszłej umowy o prace projektowe
 2. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
 3. SPIS WZORÓW ZAŁĄCZNIKÓW

 REGULAMIN KONKURSU

 1. ZAMAWIAJĄCY I ORGANIZATOR KONKURSU

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

 1. Kornela Makuszyńskiego 1

28-133 Pacanów

woj. świętokrzyskie

PRZY UDZIALE:

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP o. Kielce

 1. Silniczna 15/4

25-515 Kielce

email: kielce@sarp.org.pl

godziny urzędowania: poniedziałek-piątek godz. 10-15

Sekretarzem konkursu jest arch. Wojciech Gwizdak (SARP o. Kielce)

email: akademiabajki@pacanow.eu

Sposób komunikacji z Sekretarzem konkursu określa pkt. 8 Regulaminu konkursu

 1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA
 2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą”,
 3. Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
 5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.),
 6. Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.),
 7. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 199),
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (t. jedn. Dz. U. z 2013, poz. 1129),
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. W sprawie określenia metod
  i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

Inne obowiązujące przepisy mające zastosowanie do przedmiotu konkursu:

Niniejszy Regulamin Konkursu jest zgodny z Regulaminem  konkursów  architektonicznych,  urbanistyczno-architektonicznych  i  urbanistycznych SARP (uchwała Zarządu Głównego SARP nr 46 z dnia 28.03.2009 r. ), który do Konkursu znajduje zastosowanie w zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem oraz wyżej wskazanymi przepisami.

 1. HARMONOGRAM

 

3.1 OGŁOSZENIE KONKURSU-przekazanie ogłoszenia
o konkursie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, zamieszczenie informacji na stronach internetowych Zamawiającego i Organizatora
do 30.05.2015 r.(sobota)
3.2 SKŁADANIE WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE do 19.06.2015 r.do godz. 15:00(piątek)
3.3 ZAWIADOMIENIE UCZESTNIKÓW O DOPUSZCZENIU DO UDZIAŁU W KONKURSIE do 03.07.2015 r.(piątek)
3.4 NADSYŁANIE PYTAŃ do 24.07.2015 r.(piątek)
3.5 UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA Do 31.07.2015 r.(piątek)Organizator przewiduje umieszczanie odpowiedzi na nadesłane pytania
co tydzień
3.6 TERMIN ZŁOŻENIA PRAC KONKURSOWYCH I ETAPU Do 01.09.2015 r.do godz. 15:00(wtorek)
3.7 OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU KONKURSU do 14.09.2015 r.(piątek)
3.8 TERMIN ZŁOŻENIA PRAC KONKURSOWYCH II ETAPU do 24.11.2015 r.do godz. 15:00(wtorek)
3.9 OGŁOSZENIE WYNIKÓW II ETAPU KONKURSU do 11.12.2015 r.(piątek)

OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU

  • Cel konkursu
 1. Przeprowadzenie możliwie szerokiego porównania twórczych pomysłów projektowych dotyczących przedmiotu konkursu.
 2. Wybór najlepszej koncepcji scenariusza kreatywnego programu edukacyjno-kulturalnego wraz z koncepcją urbanistyczno-architektoniczną Parku Edukacyjnego pod względem architektonicznym, funkcjonalnym, urbanistycznym, realizacyjnym, ekonomicznym i eksploatacyjnym terenu objętego pracami inwestycyjnymi, wraz z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i o wyjątkowej atrakcyjności na skalę międzynarodową.
 3. Zaproszenie autora zwycięskiego projektu do negocjacji w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki na opracowanie kompletu projektów niezbędnych do realizacji Parku Edukacyjnego, w szczególności projektów obiektów tematycznych edukacyjno-kulturalnych, projektów instalacji multimedialnych, projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego oraz projektu przetargowego niezbędnego do realizacji zamówienia publicznego.
 4. Realizacja Parku Edukacyjnego „AKADEMIA BAJKI”
  • GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU
   1. Opracowanie scenariusza kreatywnego programu edukacyjno-kulturalnego Parku Edukacyjnego. Założenia scenariusza oraz wskazówki zamawiającego odnośnie jego opracowania zostały opisane w 4.3. oraz 4.4. Regulaminu Konkursu.
   2. Opracowanie koncepcji Parku Edukacyjnego „Akademia Bajki” w Pacanowie w oparciu
    o projekt scenariusza oraz informacje zawarte przez Zamawiającego w Regulaminie Konkursu oraz w załączniku prezentującym założenia ideowo-funkcjonalne scenariusza oraz parku edukacyjnego (ZAŁĄCZNIK_B.1 )
  • Problematyka projektu
   1. Projektowana przestrzeń parkowa powinna przemawiać do użytkownika w różnym wieku, na różnych płaszczyznach poprzez:
  • symbolikę zawartą w bajkach i baśniach, odnoszącą się do wartości ogólnoludzkich, stanowiących dorobek kultury europejskiej;
  • wartości humanistyczne,
  • stworzenie atmosfery urzeczywistnionych dziecięcych marzeń, świata fantazji;
  • odkrywanie piękna polskiej literatury dziecięcej;
  • estetykę i harmonijne połączenie elementów kulturowych i przyrodniczych.
   1. Projekt parku powinien przewidywać użytkowanie całoroczne. Dopuszcza się możliwość wykorzystania minimum 50% niektórych atrakcji parku w okresie zimowym.
   2. Ze względu na unikalną aranżację i społeczny charakter inwestycji, Park powinien być obiektem interesującym dla turystów z kraju jak i z poza jego granic, a także miejscem wypoczynku mieszkańców Pacanowa i okolic.
  • TWORZENIE SCENARIUSZA
   1. Scenariusz jest jednym z najważniejszych elementów przedmiotu konkursu,
    w oparciu o który zostanie zagospodarowana przestrzeń planowanej inwestycji parku.
   2. Scenariusz ma uwzględniać misję i cele edukacyjne wskazane m.in. w ZAŁĄCZNIK_B.1
   3. Poszczególne strefy parku powinny pomóc w poznaniu bajkowych bohaterów i ich problematyki poprzez oddziaływanie na różne zmysły.
   4. Unikalność scenariusza, koncepcja Parku i sposób jego połączenia z już zagospodarowanym terenem ECB, sposób podania odwiedzającym treści bajek i legend, aranżacja poszczególnych wnętrz oraz rozmieszczenie funkcji dodatkowych powinny stanowić o wyjątkowej atrakcyjności miejsca na skalę międzynarodową oraz wyróżniać obiekt spośród tych o podobnym charakterze.
   5. Pomysły, rozwiązania techniczne i ich trwałość powinny odpowiadać europejskiej instytucji kultury.
   6. Od uczestników konkursu oczekiwana jest kreatywność oraz znajomość literatury polskiej.
   7. Realizowana koncepcja powinna wykorzystywać najnowsze technologie multimedialne i osiągnięcia techniki oraz nowatorskie metody edukacji zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych.
   8. Scenariusz powinien wykorzystywać elementy scenografii, muzyczne, interaktywne, multimedialne itp., umożliwiające oddziaływanie w celu przybliżenia odwiedzającym morałów i przesłań płynących z literatury dziecięcej.
   9. Koncepcja powinna przyczynić się także do pozytywnego przeobrażenia Pacanowa i regionu i wzmocnienia jego marki jako „bajkowej krainy”.
  • Lokalizacja Parku Edukacyjnego oraz uwarunkowania formalne
 1. Obszar objęty konkursem:
 • Obszar objęty konkursem zawiera działki nr 1633, 1634, 1657, 1818, 1931, – Załącznik  do niniejszego Regulaminu konkursu [ZAŁĄCZNIK z Plikiem DWG]
 • Teren objęty opracowaniem konkursowym jest zabudowany budynkami: biurowym i gospodarczo-magazynowym (dz.nr 1634).
 • Teren objęty opracowaniem konkursowym jest gęsto zadrzewiony . Jednym z załączników do niniejszego regulaminu jest Inwentaryzacja Zieleni, wykonana w 2010 roku. Od tego czasu na terenie objętym inwestycją nie zaszły żadne znaczące zmiany, które wymagałyby przeprowadzenia ponownej inwentaryzacji (ZAŁĄCZNIK_B.5.)
 1. Obszar przeznaczony pod planowaną inwestycję poprzez drogę sąsiaduje z terenem, na którym obecnie znajduje się kubaturowy obiekt ECB otoczony sensorycznym Ogrodem.
 2. Integrację obu terenów ma stanowić kładka lub przejście podziemne, pozwalające na swobodne przemieszczanie się odwiedzających, w tym także osób niepełnosprawnych. Most jako obiekt inżynierski powinien organizować komunikację pieszą i kołową w sposób bezkolizyjny i bezpieczny. Szczegółową lokalizację kładki/przejścia podziemnego określa ZAŁĄCZNIK_B.6.
 3. Nie ogranicza się zakresu ingerencji kładki w teren, na którym znajduje się Europejskie Centrum Bajki. Dopuszcza się także możliwość połączenia jej z budynkiem centrum, jeśli nie będzie to wymagało znaczącej przebudowy istniejącego obiektu.
 4. Zarówno Park Edukacyjny, jak i kładka łącząca go z obecnym ogrodem sensorycznym i budynkiem ECB powinny wpisywać się w krajobraz lokalizacji i budować tożsamość miejsca.
 5. W budynkach istniejących przy ul. Słupskiej należy uwzględnić również strefę hotelową na 6-8 miejsc noclegowych. Dopuszcza się umieszczenie ich w innym miejscu zaproponowanym przez autorów koncepcji, jednak należy pamiętać, że będzie to część realizowana jako odrębnie finansowany etap inwestycji.
 6. Dla terenu objętego opracowaniem brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 7. Spełnienie warunków konkursu w zakresie formy i skali zabudowy pozwoli na uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla projektowanego założenia.
 8. Uwarunkowania zewnętrzne:
 • Układ miejski miejscowości Pacanów charakteryzuje się wyraźnie wykształconym rynkiem, siecią dróg i pierzejami zabudowy przyrynkowej.
 • Większość istniejących założeń historycznych wymaga przeprowadzenia prac rekompozycyjnych, rewaloryzacyjnych i konserwatorskich.
 • Na terenie Pacanowa występują zespoły i obiekty zabytkowe, wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Województwa Świętokrzyskiego, tj: kościół parafialny pw. św. Marcina (nr rejestru 147) oraz cmentarz parafialny (nr rejestru 1142)
 • Cały obszar Gminy objęty jest ochroną prawną w związku z położeniem w obrębie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz wyznaczeniem w części południowej gminy międzynarodowego korytarza ekologicznego doliny Wisły w ramach Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET-Polska.
 1. Infrastruktura techniczna:

Na terenie inwestycji znajduje się istniejący wodociąg, kanalizacja sanitarna, linia energetyczna napowietrzna niskiego napięcia, a także gazociąg.

 • PRZEWIDYWANY KOSZT ORAZ FINANSOWANIE PROJEKTU
  1. W projekcie konkursowym przyjmując rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne należy uwzględnić zakładany budżet inwestycji i równolegle jej prestiż z racji pełnionej funkcji
   w regionie.
  2. Projekt koncepcyjny powinien w spo­sób kompleksowy spełnić założenia konkursu
   i wskazywać możliwość etapowania podczas realizacji.
  3. Zamawiający zakłada, że maksymalny koszt realizacji inwestycji kubaturowej, zagospodarowania terenu oraz budowy i wyposażenia ścieżek tematycznych i obiektów edukacyjno-kulturalnych w zakresie wskazanym jako przedmiot konkursu, w tym koszt wykonania badań geologicznych, opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i dokumentacji hydrologicznej nie może przekroczyć kwoty 20.000.000.zł brutto ( słownie: dwadzieścia milionów złotych brutto).
  4. Podany powyżej koszt nie obejmuje kosztów: przygotowania i przeprowadzenia konkursu, opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i nadzorów autorskich praz zwrotu kosztów dla Uczestników
  5. Zamawiający przewiduje średni standard wykończenia projektowanych obiektów, z uwzględnieniem ich przewidywanej wieloletniej eksploatacji oraz dużego natężenia ruchu turystycznego.
 • WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

Zamawiający planuje wykorzystanie nowoczesnych technologii do budowy obiektów edukacyjno-kulturalnych jak i w obszarze infrastruktury Parku Edukacyjnego (budynki, ścieżki edukacyjne, stanowiska i instalacje). Szczegółowy opis wymagań znajduje się w ZAŁĄCZNIKU_B.1

 • ZAKRES KOMPLETNEGO PROJEKTU

UWAGA: Przez następujące pojęcia rozumie się:

 • Projekty instalacji multimedialnych – dokumentacja projektowa techniczna wszystkich urządzeń i instalacji multimedialnych wchodzących w skład obiektów edukacyjno-kulturalnych oraz infrastruktury wspomagającej ich działanie w tym w szczególności: urządzeń komputerowych i multimedialnych, oprogramowania, serwerów i systemu centralnego, niezbędnej infrastruktury zapewniającej transmisję danych
 • Projekt budowlany-projekt, którego elementy są zgodne z założeniami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Projekt budowlany jest opracowaniem służącym tylko do uzyskania pozwolenia na budowę, dlatego należy dążyć do opracowania zakresu zgodnego z tym celem.
 • Projekt przetargowy– powinien uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i w stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, projektu przetargowego i realizacji robót budowlanych oraz pozwalać na przeprowadzenie przetargu.
 • Projekt wykonawczy-rozwinięcie projektu przetargowego, rozszerzone konkretne dane uzyskane od wykonawców.
  1. Projekt budowlany wraz z pozyskanymi warunkami i uzgodnieniami w zakresie architektonicznym, drogowym, branż instalacyjnych (w zakresie przebudowy infrastruktury sieciowej), oświetlenia ulicznego, projektów małej architektury, projektów zieleni, urządzeń wodnych.
  2. Projekt przetargowy w zakresie architektonicznym, drogowym, branż instalacyjnych.
  3. Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie (z podziałem na branże, zbiorcze zestawienie kosztów wraz z etapowaniem inwestycji).
  4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
  5. Opracowanie wytycznych merytorycznych, technologicznych, branżowych do realizacji warstwy medialnej scenariusza.
  6. Uzyskanie pozwolenia na budowę w/w przedmiotu zamówienia oraz ewentualne zgłoszenia.

UWAGA: Zakres projektu musi pozwalać na ogłoszenie przetargu na wykonawstwo w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz realizację inwestycji.

 • WYMAGANIA JAKIE MUSI SPEŁNIĆ UCZESTNIK KONKURSU

Warunkiem dopuszczenia Uczestnika konkursu do złożenia pracy konkursowej jest spełnienie przez niego wszystkich niżej wymienionych wymagań (uwzględniających przepisów art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych). Uczestnicy konkursu, którzy nie spełnią któregokolwiek z poniższych wymagań zostaną wykluczeni z dalszego udziału w postępowaniu konkursowym.

 • Uczestnikami konkursu mogą być
 1. osoby fizyczne,
 2. osoby prawne,
 3. jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
 4. podmioty te występujące wspólnie (np. konsorcja, spółki cywilne).
 • Uczestnikami konkursu nie mogą być
 1. osoby będące członkami Sądu Konkursowego,
 2. osoby, które brały udział w opracowywaniu warunków konkursu,
 3. osoby, które brały udział w organizowaniu konkursu, w tym pracownicy Zamawiającego.
 4. osoby podlegające wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 24 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych,
 5. osoby wykonujące czynności związane z przygotowywaniem i przeprowadzeniem konkursu, a także będące z takimi osobami w związku określonym w art. 17 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych,
 6. osoby wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.
 • Uczestnicy konkursu muszą spełniać następujące wymagania:
 1. nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych,
 2. spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych,
 3. w zespole powinna znajdować się minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, w branży architektonicznej,
 4. dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania,
 5. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania.
 6. w zespole powinna znajdować się minimum 1 o wykształceniu wyższym architekta krajobrazu uzyskanym zgodnie z prawem kraju ukończenia studiów.
 • Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
 1. W przypadku wspólnego występowania dwóch lub więcej Uczestników konkursu (w tym również wspólnicy spółki cywilnej), dokumenty wymienione w 7 muszą być złożone przez każdego z uczestników konkursu osobno (nie dotyczy pkt. 7.2.g.).
 2. Zgodnie z art. 141 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, wykonawcy, składający ofertę wspólną, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określa art. 366 kodeksu cywilnego.
 3. Uczestnicy występujący wspólnie (w tym również wspólnicy spółki cywilnej), zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 4. Każdy z uczestników występujących wspólnie (w tym również wspólnicy spółki cywilnej) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, a także musi spełniać wymogi, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. Każdy z nich osobno złoży stosowne oświadczenie zgodnie z wzorem.( ZAŁĄCZNIK_A.5.)

Nie jest to wymagane, jednak Inwestor oczekuje zespołu projektowego, w którym znajdzie się osoba posiadająca już doświadczenie i referencje w realizacji podobnych przedsięwzięć. 

 • ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
  • ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Zgłoszenie uczestnictwa następuje przez dostarczenie lub nadesłanie, w terminie określonym harmonogramem, do Sekretarza konkursu zamkniętej koperty opatrzonej opisem:

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
NA OPRACOWANIE SCENARIUSZA KREATYWNEGO
PROGRAMU EDUKACYJNO-KULTURALNEGO
WRAZ Z KONCEPCJĄ URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNĄ
PARKU EDUKACYJNEGO „AKADEMIA BAJKI”

Zgłoszenia należy przekazać na piśmie, dostarczając je do Sekretarza Konkursu osobiście lub pocztą kurierską w terminie do 19.06.2015 r. do godz. 15:00 na adres Siedziby Sądu Konkursowego SARP Kielce, ul. Silniczna 15/4, 25-515 Kielce.

Potwierdzeniem złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie jest podpisane przez Sekretarza Konkursu, bądź jego pełnomocnika pokwitowanie (ZAŁĄCZNIK_A.9.)
z uwzględnieniem daty i godziny złożenia wniosku.

Wnioski, które wpłyną po terminie będą zwracane, a Uczestnicy, którzy je złożyli, nie zostaną zakwalifikowani do konkursu.

Koperta ta powinna zawierać:

 • Wniosek o dopuszczenie udziału w konkursie (ZAŁĄCZNIK_A.1. )

UWAGA: Złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie oznacza, że Uczestnik akceptuje bez zastrzeżeń niniejszy Regulamin Konkursu, spełnia warunki w nim określone potwierdzając to przez dołączenie wymaganych dokumentów, oraz zobowiązuje się, że jeśli złożona przez niego praca konkursowa, w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu, zostanie przez Sąd Konkursowy uznana za najlepszą i wybrana do dalszego opracowania, wówczas przystąpi do negocjacji z Zamawiającym w sprawie szczegółowego opracowania inwestycji. Opracowanie będzie obejmowało zakres określony w pkt. 5. Regulaminu, natomiast jego zakres końcowy zostanie ostatecznie doprecyzowany po rozstrzygnięciu konkursu.

 • Wymagane dokumenty, których lista znajduje się w 7.2. Regulaminu konkursu
 • Kopertę z oddzielnie zapakowaną kartą identyfikacyjną (ZAŁĄCZNIK_A.8)

UWAGA: Karta identyfikacyjna zawiera dowolną sześciocyfrową liczbę identyfikacyjną oraz nazwę i adres Uczestnika konkursu. Konieczne jest zatem, aby została ona zabezpieczona w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszania opakowania lub zabezpieczeń. Kopertę należy podpisać:

KARTA IDENTYFIKACYJNA_SZEŚCIOCYFROWA LICZBA IDENTYFIKACYJNA

Na kopercie nie mogą znaleźć się żadne dane Uczestnika konkursu, oprócz sześciocyfrowej liczby identyfikacyjnej. Koperty z kartami pozostaną zamknięte, aż do czasu wyboru najlepszych prac konkursowych. Autorzy prac nienagrodzonych zostaną ujawnieni na własną prośbę.

 • WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Kartę identyfikacyjna zapakowana w sposób określony w 7.1 Regulaminu konkursu, wg wzoru (ZAŁĄCZNIK_A.8),
 2. Pełnomocnictwo (ZAŁĄCZNIK_A.2 lub A.3),
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w konkursie, zgodnie z 22 oraz art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych (ZAŁĄCZNIK_A.5.),
 4. Oświadczenie o związaniu warunkami konkursu (ZAŁĄCZNIK_A.7.),
 5. Oświadczenie dotyczące praw autorskich (ZAŁĄCZNIK_A.6.),
 6. Wykaz osób (zespołu projektowego) przewidzianych przez Uczestnika konkursu do wykonania opracowania konkursowego (ZAŁĄCZNIK_A.4.) wraz z informacjami o wymaganych uprawnieniach.
 7. Informacje o posiadaniu przez Uczestnika Konkursu (lub projektanta wiodącego) uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, potwierdzenie zdobycia przez jednego z Uczestników wykształcenia wyższego architekta krajobrazu oraz aktualne na dzień składania wniosku zaświadczenie o wpisaniu na listę członków IARP przynajmniej jednego członka zespołu autorskiego,
 8. Wydruk z CEIDG (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), wypis z KRS lub inne dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej.
 • INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
 • Do „Wniosku” (ZAŁĄCZNIK_A.1) należy dołączyć komplet wymaganych do przedstawienia oświadczeń i dokumentów, wymienionych w niniejszym rozdziale Regulaminu Konkursu.
 • „Wniosek” o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz wymagane oświadczenia (wymienione w pkt 7.2.a-e Regulaminu Konkursu) należy złożyć w formie oryginałów,
 • Pozostałe dokumenty należy dołączyć w formie oryginałów lub kserokopii. Powinny być one podpisane przez osoby uprawnione lub upoważnione. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika konkursu,
 • Dokumenty określone w 8.2.g-h powinny być przetłumaczone na język polski, poświadczone przez polskie placówki konsularne, stosownie do obowiązujących przepisów,
 • Inne dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego,
 • Jeżeli przedstawiona przez Uczestnika konkursu kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, to może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu,
 • Brak jakichkolwiek z wyżej wymienionych dokumentów spowoduje wykluczenie Uczestnika konkursu z ubiegania się o udział w konkursie (po wyczerpaniu procedur określonych w art. 26 ust 3 i 4 ustawy),

8)   Uczestnik poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie,

 • Wszystkie dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie (nie dotyczy pkt.2.g).
 • Uczestnicy konkursu z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarii

W przypadku zwycięstwa w konkursie, przed podpisaniem umowy z Organizatorem, zobowiązani są do uzyskania od Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedniej weryfikacji uprawnień umożliwiających prowadzenie działalności na terenie RP, tj. wykonywania zawodu architekta (pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z uprawnieniami budowlanymi w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno – budowlanych) zgodnie z wymogami prawa polskiego.

 • DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
  1. Niezwłocznie po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, Sąd konkursowy dokonuje ich otwarcia. Koperty zawierające kartę identyfikacyjną pozostają zamknięte.
  2. Na podstawie dokumentów złożonych wraz z wnioskiem Sąd konkursowy dopuszcza do dalszego udziału w konkursie tylko tych Uczestników spełniających wszystkie wymogi. Ocena ta zostanie dokonana wg formuły: „spełnia-nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z udziału w konkursie.
  3. Zamawiający wezwie Uczestników, którzy w określonym terminie nie złożyli wszystkich dokumentów i oświadczeń lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w terminie do 3 dni. Brak poprawnego uzupełnienia wniosku skutkować będzie jego odrzuceniem.
  4. O wynikach kwalifikacji Zamawiający niezwłocznie poinformuje Uczestników konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 7 dni od zakończenia kwalifikacji, zapraszając Uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie do składania prac konkursowych, oraz podając uzasadnienia faktyczne i prawne odmowy dopuszczenia Uczestników niezakwalifikowanych.
 • JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust.3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie są jawne.

W sytuacji, gdy Uczestnik konkursu zastrzeże we wniosku informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

 • SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ORGANIZATORA Z UCZESTNIKAMI KONKURSU, PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ, DOKUMENTÓW I UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ
  1. Zgodnie z treścią art. 27 Prawa zamówień publicznych Uczestnicy konkursu mogą zwracać się pisemnie, pocztą elektroniczną lub faksem do Sekretarza Konkursu o wyjaśnienie postanowień Regulaminu konkursu na adresy wymienione w 1. Regulaminu konkursu, w terminie ustalonym harmonogramem.
  2. Organizator udzieli odpowiedzi na zapytania związane z Regulaminem konkursu w turach co  tydzień do terminu określonego harmonogramem konkursu, które zostaną przekazane drogą elektroniczną. Ich treść, wraz z odpowiedziami bez podawania źródła zapytania zostanie zamieszczona na stronie internetowej: akademiabajki.pl stronie SARP o. Kielce: www.kielce.sarp.org.pl  oraz stronie Zamawiającego: www.stolica-bajek.pl
  3. Jeżeli pytania wpłyną po terminie ustalonym w harmonogramie konkursu, Organizator może pozostawić takie pytania bez odpowiedzi.
  4. O udzielonych przez Organizatora konkursu wyjaśnieniach oraz dokonanych zmianach
   w Regulaminie konkursu Uczestnicy będą informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz publikacji na stronie konkursu: akademiabajki.pl
   , stronie SARP o. Kielce: www.kielce.sarp.org.pl  i  Organizatora: www.stolica-bajek.pl. Zmiany te są wiążące dla wszystkich Uczestników.
 • ZAKRES RZECZOWY, FORMA OPRACOWANIA ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH W I i II ETAPIE KONKURSU
  • WARUNKI OPRACOWANIA
 1. Uczestnicy konkursu przedstawiają prace zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie konkursu.
 2. Uczestnicy konkursu pokrywają wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem prac etapu I. Uczestnicy biorący udział w II etapie konkursu otrzymają zwrot poniesionych kosztów zgodnie pkt. IV.3. Regulaminu Konkursów SARP.
 3. Praca konkursowa w części opisowej sporządzona zostanie w całości w języku polskim pod rygorem jej odrzucenia. Ewentualne dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
  • OZNACZENIE PRAC KONKURSOWYCH
 4. Zarówno w I jak i w II etapie konkursu należy każdą z plansz oznaczyć sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą, identyczną z wpisaną w karcie identyfikacyjnej. Liczbę rozpoznawczą o wysokości 1 cm i szerokości max. 6 cm, należy umieścić w prawym górnym rogu planszy techniką trwałą. Większy rozmiar numeru, jego błędne umieszczenie lub pominięcie może skutkować wykluczeniem pracy.
 5. Plansze, strony tytułowe części opisowej (nie należy oznaczać kolejnych stron opisu, konspektu, pomniejszonej części graficznej) i opakowanie pracy konkursowej należy oznaczyć sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą, identyczną z wpisaną w karcie identyfikacyjnej. Liczbę rozpoznawczą o wysokości 1 cm i szerokości max. 6 cm, należy umieścić w prawym górnym rogu części opisowej techniką trwałą. Tą samą liczbą należy również oznaczyć każdą z płyt CD/DVD wraz z opakowaniem.
 6. Liczbę rozpoznawczą, którą została oznaczona praca, należy również umieścić na pokwitowaniu oddania pracy konkursowej(ZAŁĄCZNIK_A.10. i ZAŁĄCZNIK_A.11).
 7. Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu podpisują prace konkursowe liczbą rozpoznawczą identyczną jak w I etapie konkursu.
  • ZAKRES RZECZOWY, TECHNIKA I FORMA OPRACOWANIA DLA I ETAPU KONKURSU
 8. CZĘŚĆ GRAFICZNA
 • W I etapie konkursu należy przedstawić w sposób zwięzły i czytelny proponowane rozwiązanie odpowiadające na główne założenia konkursowe. Wybór rysunków istotnych do przekazania idei, oraz ich skalę pozostawia się w gestii Uczestników konkursu.
 • Zamawiający nie wymaga na tym etapie od Uczestnika fotorealistycznych wizualizacji. Najistotniejszą częścią jest dobrze dopracowany, ciekawy scenariusz programu kreatywnego Parku w powiązaniu z rozwiązaniami przestrzennymi
 • Część graficzną opracowania należy przedstawić na 1 planszy formatu 100×70 cm. Plansza musi zostać opracowana w czytelnej i trwałej grafice.
 1. CZĘŚĆ OPISOWA-2 IDENTYCZNE EGZEMPLARZE
 • Zwięzły opis idei projektu i proponowanych założeń programowych– max. 1 strona A4
 • Wstępny konspekt scenariusza– max. 3 strony A4
 • Plansza rysunkowa (część graficzna) zmniejszona do formatu A3
 1. PŁYTA CD LUB DVD ZAWIERAJĄCA CAŁOŚĆ OPRACOWANIA ZAPISANEGO W FORMACIE PDF LUB JPG (100×70 cm 300 dpi)-2 IDENTYCZNE EGZEMPLARZE
  • ZAKRES RZECZOWY, TECHNIKA I FORMA OPRACOWANIA DLA II ETAPU KONKURSU

Uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu składają prace, które w sposób wyczerpujący rozwiną przedstawione przez nich w I etapie ideę i założenia. W zakres opracowania na II etapie konkursu wchodzą:

 1. CZĘŚĆ GRAFICZNA
 • Część graficzną opracowania należy przedstawić na max. 6 planszach formaty 100×70 cm. Plansze muszą zostać opracowane w czytelnej i trwałej grafice.
 • Zagospodarowanie terenu w granicach opracowania na tle terenów sąsiednich, obrazujące podstawowe związki projektowanego zagospodarowania z układem przestrzennym i funkcjonalnym w skali 1:500,
 • Szczegółowa koncepcja zagospodarowania terenu w granicach terenu inwestycji w skali 1:250 narysowana na dostarczonym podkładzie sytuacyjno-wysokościowym (załącznik). Rysunek ten należy przedstawić na planszy w układzie pionowym na północ.
 • Rzuty kondygnacji projektowanych budynków w skali 1:100
 • Przekroje charakterystyczne projektowanych budynków w skali 1:100
 • Elewacje
 • Szkice i wizualizacje, ukazujące walory proponowanego rozwiązania w granicach terenu inwestycji
 • Rozwiązania małej architektury, ścieżki i obiekty edukacyjno-kulturalne, wybrane fragmenty i detale w skali umożliwiającej odczytanie idei projektu ( 1:50, 1:20 lub 1:10)
 • Elementy scenariusza zgodnie z przedstawionym konspektem

UWAGA: Dopuszcza się umieszczenie innych, dodatkowych szkiców, schematów, rysunków, które obrazować będą idee i rozwiązania projektu w CZĘŚCI OPISOWEJ

 1. CZĘŚĆ OPISOWA OPRACOWANIA-2 IDENTYCZNE EGZEMPLARZE
 • Opis założeń programowych i scenariusza- max. 3 strony A4,
 • Zwięzły opis idei projektu oraz informacje o przyjętych rozwiązaniach z określeniem zastosowanych materiałów i technologii oraz technik,
 • Konspekt scenariusza zawierający szkice- max. 6 stron A4,
 • Uzupełniony o parametry załącznik-zestawienie projektowanych powierzchni (ZAŁĄCZNIK_D)
 • Plansze rysunkowe zmniejszone do formatu A3
 1. PŁYTA CD LUB DVD ZAWIERAJĄCA CAŁOŚĆ OPRACOWANIA ZAPISANEGO W FORMACIE PDF LUB JPG(100×70 cm 300 dpi)–2 IDENTYCZNE EGZEMPLARZE
  • SKŁADANIE PRAC KONKURSOWYCH NA I i II ETAPIE KONKURSU
 2. MIEJSCE I TERMINY SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
 • Prace konkursowe zarówno w I, jak i w II etapie należy składać na adres siedziby Sądu konkursowego:

SARP o. Kielce

 1. Silniczna 15/4

25-515 Kielce

 • Prace należy składać w terminach określonych harmonogramem konkursu
 • Praca konkursowa złożona przez Uczestnika może być wycofana wyłącznie przed upływem terminów ich składania. Wycofanie pracy może nastąpić po przedstawieniu oryginalnego pokwitowania oddania pracy, wystawionego przez Sekretarza konkursu.
 • Wprowadzenie zmian i uzupełnień do pracy konkursowej możliwe jest wyłącznie przed upływem terminu do składania prac konkursowych. Musi ono nastąpić z zachowaniem wymogów określonych dla pracy konkursowej, z zastrzeżeniem, że opakowania/koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenie:

ZMIANA/UZUPEŁNIENIE PRACY KONKURSOWEJ
NA OPRACOWANIE SCENARIUSZA KREATYWNEGO  PROGRAMU EDUKACYJNO-KULTURALNEGO
WRAZ Z KONCEPCJĄ URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNĄ
PARKU EDUKACYJNEGO „AKADEMIA BAJKI”

ETAP ….

(należy uzupełnić zgodnie z etapem składania pracy)

 

 • Prace konkursowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone po rozstrzygnięciu konkursu.
 1. Prace konkursowe w I i II etapie należy dostarczyć Organizatorowi w zamkniętym opakowaniu z opisem:

KONKURS NA OPRACOWANIE SCENARIUSZA KREATYWNEGO
PROGRAMU EDUKACYJNO-KULTURALNEGO
WRAZ Z KONCEPCJĄ URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNĄ
PARKU EDUKACYJNEGO „AKADEMIA BAJKI”

ETAP ….

(należy uzupełnić zgodnie z etapem składania pracy)

Opakowanie oprócz powyższego opisu, musi być oznaczone wyłącznie sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą, zgodną z wpisaną na karcie identyfikacyjnej, pokwitowaniu oraz na pracy konkursowej.

UWAGA: Opakowanie pracy nie może być opatrzone nazwą uczestnika składającego pracę ani innymi informacjami umożliwiającymi zidentyfikowanie autora pracy przed rozstrzygnięciem konkursu. Prace należy składać przez osoby trzecie, nieznane Sekretarzowi konkursu.

 1. d) W przypadku nadesłania pracy za pośrednictwem posłańca lub firmy kurierskiej, adres i nazwa podane na kopercie nie mogą być adresem i nazwą uczestnika.
 2. Do pracy konkursowej należy dołączyć zamkniętą, nieprzezierną kopertę (wewnątrz opakowania) zawierającą kartę identyfikacyjną wraz z informacjami o składzie autorskim ZAŁĄCZNIK_A.8 Kopertę należy oznaczyć w prawym górnym rogu sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą Uczestnika konkursu.
 3. Dowodem złożenia pracy konkursowej będzie pokwitowanie złożenia pracy konkursowej odpowiednio w I i II etapie konkursu ZAŁĄCZNIK_A.10 i ZAŁĄCZNIK_A.11, zawierające sześciocyfrową liczbę rozpoznawczą Uczestnika konkursu. Pokwitowanie musi zostać podpisane przez Sekretarza konkursu lub jego pełnomocnika, z uwzględnieniem daty i godziny złożenia pracy konkursowej. Pokwitowanie jest jedynym dokumentem upoważniającym do odbioru nagród, wyróżnień i prac nienagrodzonych.
 • OTWARCIE PRAC KONKURSOWYCH, SZYFROWANIE ORAZ OCENA PRAC KONKURSOWYCH NA I i II ETAPIE KONKURSU. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
  • OTWARCIE PRAC KONKURSOWYCH I ICH ZAKODOWANIE
 1. Niezwłocznie po upływie terminu składania prac konkursowych Sekretarz otwiera przesyłki. Zostaje sporządzony protokół określający liczbę nadesłanych prac, zawartość i stan opakowań oraz zgodność liczb rozpoznawczych, który podpisują wszyscy obecni przy wykonywanych czynnościach.
 2. Sekretarz Konkursu sporządza listę prac konkursowych i szyfruje każdą z prac, zaklejając w sposób trwały liczbę rozpoznawczą Uczestnika konkursu. Pracom zostaje nadana numeracja zastępcza, która będzie obowiązywała do momentu rozstrzygnięcia każdego z etapów.
 3. Z powyższej czynności na każdym etapie zostaje sporządzony protokół, który wraz z zamkniętymi kopertami zawierającymi karty identyfikacyjne zostanie zdeponowany do czasu ogłoszenia wyników poszczególnego etapu konkursu w kancelarii prawnej wybranej przez Organizatora konkursu.
  • KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH W I i II ETAPIE KONKURSU
 4. Prace spełniające warunki formalne zakwalifikowane do grupy „O ” – odpowiednie – zostaną ocenione przez Sąd Konkursowy według następujących kryteriów:
 • jakość rozwiązań przestrzennych, zachowanie i wzbogacenie wartości kulturowych i krajobrazowych – 25% – maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania w ramach kryterium – 25,
 • scenariusz uwzględniający cele edukacyjne i misję Parku z opisem form jego realizacji – 30% – maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania w ramach kryterium – 30,
 • twórcze rozwinięcie pomysłów projektowych inspirowanych literaturą polską (bajką, baśnią, legendą, mitem, przedmiotem, komiksem) w elementach urbanistyczno-architektonicznych oraz w ich korelacji ze scenariuszem zdarzeń – 20% – maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania w ramach kryterium – 20,
 • zachowanie proporcji między poniesionym nakładem, a uzyskanym efektem w zakresie formy, funkcji oraz parametrów technicznych i użytkowych – 25% – maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania w ramach kryterium – 25.

Informujemy, że podane kryteria są orientacyjne.

 1. b) Maksymalna liczba punktów, które mogą być przyznane pracy konkursowej – 100 pkt.
 2. c) Punktacja w ramach każdego kryterium jest przyznawana pracom w ramach zamkniętego posiedzenia Sądu Konkursowego.
 3. d) Sąd Konkursowy podejmuje decyzje większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos sędziego referenta.
 • ROZSTRZYGNIĘCIE I ETAPU KONKURSU
  1. Na podstawie powyższych kryteriów Sąd konkursowy dokonuje wyboru 6 prac kwalifikujących się do II etapu, które zaprezentowały najciekawszą ideę i rozwiązania funkcjonalne i uzyskały kolejno najwyższą liczbę punktów.
 1. Sąd konkursowy zastrzega sobie prawo w wyjątkowej sytuacji do zwiększenia liczby zakwalifikowanych prac. Liczba ta jednak, zgodnie z Regulaminem konkursów SARP nie może przekraczać 10 prac.
 2. Wyniki rozstrzygnięcia I etapu zostaną podane do informacji publicznej przez Zamawiającego w terminie określonym harmonogramem (cz. I, pkt. 4) na jego stronie internetowej: stolica-bajek.pl , stronie SARP o. Kielce: www.kielce.sarp.org.pl  oraz stronie internetowej konkursu: www.akademiabajki.pl.

UWAGA: Ponieważ tożsamość Uczestników nie może być znana Organizatorowi ani Zamawiającemu do momentu całkowitego rozstrzygnięcia konkursu, wyniki I etapu zostaną podane w formie listy 6 sześciocyfrowych liczb rozpoznawczych Uczestników konkursu. Zostaną one zaszyfrowane na nowo po złożeniu przez Uczestników prac II etapu. 

 • ROZSTRZYGNIĘCIE II ETAPU KONKURSU I OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
  1. Na podstawie kryteriów określonych przez Regulamin konkursu w punkcie 2. Sąd konkursowy dokonuje wyboru pracy, która w najwłaściwszy sposób spełnia założenia konkursowe – a w konsekwencji uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród prac zgłoszonych do II etapu.
  2. Kolejne nagrody zostaną przyznane pracom odpowiednio według oceny Sądu konkursowego, w kolejności przyznanych punktów.
  3. Po wyborze zwycięskich prac Sąd konkursowy dokonuje na podstawie danych zawartych w karcie identyfikacyjnej publicznego ujawnienia ich autorów.
  4. Po rozstrzygnięciu konkursu Sąd konkursowy dokonuje identyfikacji wszystkich nadesłanych prac.
  5. Przewiduje się publiczne ogłoszenie wyników. Organizator zawiadomi Uczestników konkursu o jego miejscu i czasie
  6. Ogłoszenie wyników zostanie opublikowane na stronach internetowych Organizatora i Zamawiającego.
  7. Ze zwycięskimi pracami będzie można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego w okresie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Przewiduje się także zorganizowanie wystawy pokonkursowej.
  8. Prace konkursowe, którym nie przyznano nagrody lub wyróżnień, będąco odebrania za okazaniem pokwitowania złożenia pracy nie wcześniej niż trzy miesiące po ogłoszeniu wyników konkursu.
  9. Prace konkursowe złożone przez Uczestników konkursu, które nie zostały nagrodzone, bądź wyróżnione w razie nieodebrania po upływie 3 miesięcy od w/w terminu zostaną zniszczone.
  10. Zamawiający przechowuje dokumentację konkursową przez okres 4 lat od dnia rozstrzygnięcia konkursu w sposób gwarantujący jej nienaruszalność.
 • UNIEWAŻNIENIE KONKURSU

Zamawiający może unieważnić konkurs jeżeli:

 1. Nie został złożony żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie,
 2. Nie wpłynęła żadna praca konkursowa,
 3. Nie zakwalifikowano co najmniej 1 pracy do grupy „Odpowiednia”.

O unieważnieniu Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich Uczestników konkursu pisemnie oraz za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

 • SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO
  1. SĄD KONKURSOWY LICZY 8 OSÓB. W SKŁAD SĄDU WCHODZĄ:

arch. Janusz Janik SARP o. Kielce – sędzia referent

arch. Antoni Domicz SARP o. Opole

arch. Jacek Krych SARP o. Katowice

Anna Wotlińska – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Jacek Kowalczyk-dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego woj. Świętokrzyskiego
Beata Gawryszewska- architekt krajobrazu
Karolina Kępczyk- dyrektor Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie

Piotr Zieliński-specjalista w dziedzinie multimediów i nowych technologii

 1. SĘDZIAMI REZERWOWYMI SĄ:

arch. Wojciech Głowacki (SARP o. Kielce)

Agnieszka Kaczocha (ECB)

 1. SEKRETARZ ORGANIZACYJNY KONKURSU:

arch. Wojciech Gwizdak, SARP o. Kielce

mail: akademiabajki@pacanow.eu

UWAGA: Do współpracy z Sądem mogą zostać powołani eksperci, biegli lub konsultanci. O potrzebie powyższych zadecyduje Sąd Konkursowy.

 • RODZAJ I WYSOKOŚĆ NAGRÓD
  • Zamawiający przyzna Uczestnikom konkursu nagrody lub ewentualne wyróżnienia za prace odpowiadające warunkom określonym w Regulaminie konkursu, które w II etapie uzyskają najwyższe oceny w opinii Sądu konkursowego.
  • Zamawiający nie przewiduje żadnych nagród po I etapie konkursu.
  • Rodzaj i wysokość nagród są uzależnione od oceny pracy według przyjętego w Regulaminie kryterium oceny.
  • Pierwsza nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego praca w ocenie Sądu konkursowego w sposób najwłaściwszy spełnia kryteria określone Regulaminem. Oprócz nagrody pieniężnej, Uczestnik, którego praca została wybrana jako najlepsza otrzyma zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzącego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
  • Przedmiotem zamówienia będzie rozwinięcie pracy konkursowej polegające na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej (określony w 6) PARKU EDUKACYJNEGO „AKADEMIA BAJKI” w Pacanowie

Nagrody pieniężne zostaną przyznane w następujących wysokościach:

I nagroda-30 000 PLN

II nagroda-20 000 PLN

III nagroda-15 000 PLN

Sąd konkursowy wyróżni także trzy prace nagrodami w wysokości 10 000 PLN.

Łączna pula nagród wynosi 95 000 PLN
(słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)

 • Nagrody zostaną wypłacone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia ustalenia wyników, nie krótszym jednak niż 15 dni od dnia ustalenia wyników.
 • Sąd konkursowy zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród oraz ewentualnych wyróżnień pod warunkiem wyczerpania całej puli nagród.
 • Podane kwoty nagród są kwotami brutto i podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami.
 • Zwycięzca konkursu zobowiązany jest w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu i zaproszenia do negocjacji ze strony Zamawiającego przystąpić do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu zawarcia umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
 • W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, który otrzymał I nagrodę zawarcie z nim umowy, o której mowa w pkt. 14. nie będzie możliwe, uprawnienie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki otrzymuje Uczestnik, którego praca otrzymała II nagrodę.
 • W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, który otrzymał II nagrodę zawarcie z nim umowy, o której mowa w pkt. 14 nie będzie możliwe, uprawnienie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki otrzymuje Uczestnik, którego praca otrzymała III nagrodę.
 • Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Konkursie w żadnej postaci, w szczególności nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia prac konkursowych, uzyskania ekspertyz i opinii, przejazdów i noclegów.
 • Postanowienia dotyczące przejęcia autorskich praw majątkowych
  • Sposób przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu nie może naruszać praw autorskich uczestników.
  • Po zakończeniu przewodu konkursowego oraz wystawy, a także po wypłaceniu nagród oraz wyróżnień pieniężnych, Zamawiający przejmie autorskie prawa majątkowe do prac nagrodzonych i wyróżnionych, oraz własność egzemplarza nośnika, na którym utrwalona jest praca na wymienionych polach eksploatacji, a w szczególności:
 1. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką, głównie techniczną, magnetyczną, cyfrową lub techniką druku na dowolnym rodzaju materiału i dowolnym nośniku, w nakładzie w dowolnej wielkości, wprowadzenie do pamięci komputera,
 • reklama prasowa,
 • reklama zewnętrzna,
 • rozpowszechnianie w sieci Internet,
 • rozpowszechnianie za pomocą materiałów reklamowych, co w szczególności obejmuje: ulotki, foldery, broszury, nalepki, stickersy, standy oraz wszystkie inne nośniki reklamowe.
  • Przeniesienie praw autorskich powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarza pracy konkursowej. Zamawiający ma prawo korzystać z nagrodzonych prac konkursowych w każdy sposób, służący szeroko pojętej promocji przedsięwzięcia.
  • Autor najlepszej pracy oraz autorzy pozostałych prac konkursowych, nagrodzonych lub wyróżnionych w Konkursie, zachowują nieograniczone w czasie i przestrzeni prawo do korzystania z projektów będących przedmiotem autorskich praw majątkowych Zamawiającego w celach dokumentacyjnych, archiwizacyjnych, referencyjnych i promocyjnych.
  • Uczestnik Konkursu, który otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia do szczegółowego opracowania pracy konkursowej przeniesie ponadto na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do nagrodzonej pracy (utworu) na następujących polach eksploatacji:
 1. prawa do opracowania utworu, w szczególności jego przeróbki lub adaptacji. Każde takie opracowanie zostanie powierzone autorowi utworu, z zastrzeżeniem pkt. 13.8.
 2. prawa do wykonywania robót budowlanych wg. projektu sporządzonych na podstawie utworu.
 • Przeniesienie na Zamawiającego praw, o których mowa w ppkt. 5 nastąpi z chwilą zapłaty wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych opracowań, będących przedmiotem umowy.
 • Projektantowi zapewnia się nieograniczone w czasie i przestrzeni prawo do korzystania z projektów, będących przedmiotem autorskich praw majątkowych Zamawiającego wyłącznie w celach dokumentacyjnych, archiwizacyjnych, referencyjnych i promocyjnych.
 • Ustala się, że powierzenie opracowania pracy konkursowej, polegającego na sporządzeniu utworów zależnych (w szczególności projektów architektonicznych, budowlanych i wykonawczych) innej osobie, niż autor pracy konkursowej, może nastąpić w sytuacji nie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu nieprzystąpienia przez autora wybranej pracy konkursowej do negocjacji w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego lub niepodpisania przez niego umowy na warunkach ustalonych w niniejszym regulaminie oraz uzgodnionych w negocjacjach. W powyższym zakresie Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na dokonanie opracowania jego pracy konkursowej oraz zezwala na korzystanie z wszelkich praw do utworów zależnych powstałych w wyniku takiego opracowania.
 • Zamawiający może nie zawrzeć umowy o wykonanie prac projektowych z autorem pracy w razie istotnej zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć przed ogłoszeniem Konkursu, ani jej zapobiec. Zamawiający może również nie zawrzeć umowy jeżeli przed podpisaniem umowy wystąpi lub ujawni się jakakolwiek przesłanka skutkująca koniecznością odstąpienia od podpisania umowy. Powyższe nie stanowi dla autora nagrodzonej pracy konkursowej podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zobowiązania w trakcie negocjacji Uczestnika Konkursu, który otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia do szczegółowego opracowania pracy konkursowej, aby przy sporządzeniu projektu, stanowiącego szczegółowe opracowanie pracy konkursowej uwzględnić:
 1. a) zalecenia Sądu Konkursowego, o ile zostaną wskazane w informacjach o złożonych pracach;
 2. b) zalecenia Zamawiającego;
 3. c) przyjęcie rozwiązań projektowych, które będą gwarantowały, że wartość kosztorysowa inwestycji nie przekroczy kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na obiekt.
 • Postanowienia istotne dla zamawiającego i zapisy przyszłej umowy o prace projektowe
  • Zamawiający zleci Uczestnikowi konkursu, którego praca uzyskała I nagrodę, opracowanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zamówienie udzielone będzie na zasadzie zamówienia publicznego. Przy zawieraniu umowy o prace projektowe. Zamawiający będzie wymagał przedłożenia przez Projektanta aktualnych dokumentów formalnych w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, z zastrzeżeniem pkt.14.2.
  • Zamawiający zastrzega, iż w przypadku nieprzyznania mu środków pochodzących z finansowania zewnętrznego, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, może na podstawie art. 93 ust. 1a pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, unieważnić postępowania o udzielenie zamówienia.
  • Projekty instalacji multimedialnych, Projekt budowlany, kosztorys inwestorski oraz projekt przetargowy opracowane będą wg zwycięskiej pracy, z uwzględnieniem: wniosków i zaleceń Sądu Konkursowego, zmian dokonanych w wyniku uzgodnień pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym oraz wymogów decyzji administracyjnych.
  • Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zamówienia udzielonego w wyniku konkursu strony ustalą w drodze negocjacji. Z zastrzeżeniem, że maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty 800 000 PLN brutto tj. nie więcej niż 4% przewidywanego kosztu realizacji inwestycji (zakres zgodnie z pkt. 14.14.).
  • Przedmiotem negocjacji będą również m.in.:

termin realizacji  całości prac zgodnie z punktem 14.3,

zmiany w koncepcji, uwzględniające wnioski i zalecenia Sądu Konkursowego oraz Zamawiającego.

 • Projektant sprawować będzie nadzór autorski nad pracami realizacyjnymi dla całości zakresu zgodnie z pkt. 14.3, w tym budowlanymi wykonywanymi na podstawie zamówionego projektu. Szczegółowe zasady prowadzenia nadzoru autorskiego, strony ustalą w drodze negocjacji.
 • Zamawiający ustala następujące ograniczenia zakresem negocjacji:

projekt budowlany – termin wykonania – nie później niż 120 dni od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż 60 dni od daty uzyskania prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy oraz innych niezbędnych dokumentów i opracowań.

 1. kosztorys inwestorski oraz projekt przetargowy – termin wykonania – nie później niż 200 dni od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż 140 dni od daty uzyskania prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy oraz innych niezbędnych dokumentów i opracowań oraz innych niezbędnych dokumentów i opracowań.
 2. projekty obiektów tematycznych oraz instalacji multimedialnych – termin wykonania – nie później niż 200 dni od dnia popisania umowy, lecz nie wcześniej niż 140 dni od daty uzyskania prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy oraz innych niezbędnych dokumentów i opracowań oraz innych niezbędnych dokumentów i opracowań.
 • Projektant ubezpieczy działalność projektową objęta przedmiotem zamówienia od skutków wad projektu na kwotę 500 000 zł.
 • Projektant odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne dzieła.
 • Negocjacje będą prowadzone w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).
 • Wykonawca zobowiązany  będzie  w  ramach wynagrodzenia ryczałtowego (wymienionego w pkt 14.4.) do:
 1. sporządzenia projektu budowlanego, wykonawczego, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę, przeniesienia praw autorskich majątkowych do projektu (w określonym w trakcie negocjacji zakresie)
 2. pełnienia nadzoru autorskiego nad inwestycją realizowaną według jego projektu
 3. opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, dokumentacji hydrologicznej. Wykonawca obciąży zamawiającego należnością za wykonaną dokumentację
 4. sporządzenia projektów obiektów tematycznych i instalacji multimedialnych, w tym niezbędnej do właściwego funkcjonowania i eksploatacji infrastruktury technicznej, specyfikacji technicznych i materiałowych, kosztorysów inwestorskich, przeniesienia praw autorskich majątkowych do projektu (w określonym w trakcie negocjacji zakresie)
 • Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
 • Za odstąpienie jednej ze stron od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% (dziesięć procent) łącznego wynagrodzenia brutto, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
 • Zamawiający zastrzega  sobie  przyjęcie rozwiązań projektowych które  będą  gwarantowały, że        wartość  kosztorysowa  inwestycji  nie przekroczy kwoty,  którą Zamawiający  przeznaczył na obiekt z wyposażeniem infrastrukturalnym obiektu tj. 20.000.000 zł brutto. Powyższe nie stanowi dla autora nagrodzonej pracy konkursowej podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń, w tym z zakresu prawa autorskiego.
 • Wykonawca zobowiąże się w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 14.4. do przekazania Zamawiającemu autorskich praw majątkowych do sporządzonego projektu na następujących polach eksploatacji:
  1. do wykorzystania projektu w całości lub w części dla celów opracowania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy realizacji pełnego zakresu objętego projektami, w tym robot budowlanych według projektu,
  2. do wykonania robot budowlanych wg projektu,
  3. do utrwalania projektu na wszelkiego rodzaju nośnikach,
  4. do korzystania z projektu dla potrzeb marketingowych i promocyjnych;
  5. do zwielokrotniania projektu dowolną techniką,
  6. do wprowadzania projektu do pamięci komputera,
 • Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na inne osoby praw lub obowiązków wynikających z Umowy.
 • Wykonawca w ramach ryczałtowego wynagrodzenia, wskazanego w pkt. 14.4 przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie autorskich prawa zależnych do całej dokumentacji powstałej w wyniku realizacji zamówienia.
 1. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
 • Uczestnikom konkursu, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje środek ochrony prawnej określony w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych p.n. „Odwołanie”.
 • Środki ochrony prawnej nie przysługują wobec rozstrzygnięcia sądu konkursowego w zakresie oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszych prac konkursowych.
 • Przed upływem terminu do składania prac konkursowych, w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w tym samorządowi zawodowemu architektów.
 • We wszystkich sprawach spornych pomiędzy stronami zastosowanie mają przepisy Regulaminu Konkursu, ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz Kodeksu Cywilnego – w zakresie nieobjętym Regulaminem.
 1. SPIS WZORÓW ZAŁĄCZNIKÓW

ZAŁĄCZNIKI A-WNIOSEK, OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA KONKURSU ORAZ POKWITOWANIA

Załącznik_A.1 Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Załącznik_A.2 Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika (uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie)

Załącznik_A.3 Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika (uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie)

Załącznik_A.4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w konkursie,

Zgodnie z art.22 oraz art.24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Załącznik_A.5 Oświadczenie o związaniu warunkami konkursu.

Załącznik_A.6 Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych.

Załącznik_A.7 Wykaz osób (zespołu projektowego) przewidzianych przez Uczestnika konkursu do wykonania opracowania konkursowego.

Załącznik_A.8 Karta identyfikacyjna Uczestnika konkursu.

Załącznik_A.9 Pokwitowanie złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie

Załącznik_A.10 Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej I etapu.

Załącznik_A.11 Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej II etapu

ZAŁĄCZNIKI B-MATERIAŁY POMOCNICZNE DLA UCZESTNIKA KONKURSU

ZAŁĄCZNIK_B.1 Załącznik opisujący założenia  ideowe oraz wymogi dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii.

ZAŁĄCZNIK_B.2 Program funkcjonalno-użytkowy

ZAŁĄCZNIK_B.3 Propozycja założeń dotyczących części parkowej do konkursu na park Bajki w Pacanowie

ZAŁĄCZNIK_B.4 Opinia Geotechniczna

ZAŁĄCZNIK_B.5 Inwentaryzacja i ocena stanu zdrowotnego zadrzewienia znajdującego się na działce Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie

ZAŁĄCZNIK_B.6 Mapa obszaru opracowania w formacie .dxf

 ZAŁĄCZNIK_C- ZDJĘCIA TERENU

ZAŁĄCZNIK_D- zestawienie projektowanych powierzchni (do uzupełnienia przez Uczestnika konkursu)